الصفحة الرئيسيةأكر ← OPEC

OPEC

موضوع لغة دلالة اختصارا
منظمات و جمعيات
استغلال المعادن
665
فى الانجليزية Organization of the Petroleum Exporting Countries
= OPEP | Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole | في الفرنسيّة
= OPEC | Organization of Petroleum Exporting Countries | فى الانجليزية
= OPEL | Organizaĵo de Petrol-Eksportaj Landoj | في إسبرانتو
= OPEP | Organização dos Países Exportadores de Petróleo | في البرتغاليّة
= OPEP | Organización de Países Esportadores de Petroleu | في الأستورية
= OPEP | Organización de Países Exportadores de Petróleo | في الإسبانيّة
= OPEP | Organització de Països Exportadors de Petroli | في الكاتالونيّة
= ОПЕК | Организација на земји извознички на нафта и нафтени деривати | في المقدونيّة
OPEC
منظمات و جمعيات
استغلال المعادن
665
فى الانجليزية Organization of Petroleum Exporting Countries
= OPEP, OPEL, ОПЕК (انظر أعلاه)
OPEC


بحث متقدم